GROW HAIR, GROW CONFIDENCE
(+66) 85-836-9994
HAIRSMITH CLINIC

บริการของเรา

ศัลยกรรมปลูกผม

ในปัจจุบัน เทคนิคที่นิยมใช้ปลูกผมจะมีกันอยู่สองแบบ นั่นก็คือวิธี FUE และ FUT โดยทั้งสองแบบจะมีจุดประ...

รักษาผมร่วงด้วยยา

บางครั้งถ้าปัญหาผมร่วงยังไม่ได้หนักหนาสาหัสมาก คุณก็อาจรักษาด้วยการทานยาแทนการปลูกผมก่อนก็ได้ แต่ขึ้...

สักอณูสี

การสักอณูสีมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Scalp Micropigmentation ซึ่งเป็นการสักบริเวณหนังศีรษะให้เป็นจุดเล็กๆ ...

ปลูกผมด้วยหมวกเลเซอร์

ก้าวแรกของ PRIME™ เพราะมีงานวิจัยในต่างประเทศมากมายรายงานว่าแสงเลเซอร์สามารถกระตุ้นให้เส้นผมขึ้นใหม่...

FREE CONSULTATION WITH OUR ABHRS-CERTIFIED SURGEON

Grow confidence with us!